peotect

Fumax компаниясында биз кардарлардын дизайнын купуя сакташыбыз керектигин түшүнөбүз. Fumax компаниясы кардарлардын жазуу жүзүндөгү макулдугу болмоюнча, кызматкерлер эч кандай долбоорлоо документтерин үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбайт.

Кызматташтыктын башталышында биз ар бир кардар үчүн НДАга кол коёбуз. Төмөндө типтүү NDA үлгүсү:

АЧЫК КӨРСӨТҮҮ БОЮНЧА КЕЛИШИМ

Бул өз ара маалыматты жашырбоо жөнүндө макулдашуу ("Макулдашуу") ушул DDMMYY тарабынан түзүлүп, түзүлдү:

Fumax Technology Co., Ltd. негизги иш орду 27-05 #, Чыгыш блогу, YiHai аянты, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, China 518054 дарегинде жайгашкан КЫТАЙ компаниясы / корпорациясы ("ХХХ"), 

жана;

Кардар Company, негизги иш орду 1609 ав.

мындан ары ушул Макулдашууга ылайык "Тарап" же "Тараптар" деп аталат. Бул документтин жарактуулугу кол коюлган күндөн тартып 5 жылды түзөт.

WITNESSETH :

ОШОНДУКТАН, Тараптар өз ара ишкердик мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөгө ниеттенишет жана ага байланыштуу бири-бирине купуя же менчик маалыматтарды бере алышат.

ЭМИ, ошондуктан, Тараптар төмөнкүлөр жөнүндө макулдашышты:

I СТАТЬЯ - ӨЗ МААЛЫМАТЫ

Ушул Макулдашуунун максаттары үчүн, "Менчик маалыматы" ар кандай Тараптын бири-бирине ачыкка чыгарган жана анын Тарап тарабынан легенда, штамп, штамп же башка менчик же жашыруун мүнөзүн көрсөткөн башка белгилер менен белгиленген ар кандай түрдөгү жазуу жүзүндөгү, документалдык же оозеки маалыматты билдирет. , анын ичинде (а) бизнес, пландаштыруу, маркетинг же техникалык мүнөздөгү маалыматтар, (б) моделдер, шаймандар, аппараттык жана программалык камсыздоо, жана (в) ар кандай документтер, отчеттор, меморандумдар, эскертүүлөр, файлдар же анализдер камтыган, жалпылаган же жогоруда баяндалгандардын бирине негизделген кабыл алуучу Тараптын атынан же анын атынан даярдалган. "Менчик маалыматы" төмөнкүлөрдү камтыбайт:

(а) ушул Макулдашуу түзүлгөн күнгө чейин жалпыга жеткиликтүү болсо;

(b) ушул Макулдашуу түзүлгөн күндөн кийин, кабыл алуучу Тараптын мыйзамсыз аракеттери аркылуу жалпыга маалым болот;

(c) маалыматты ачыкка чыгарган тарап башкаларга алардын пайдалануу же ачыкка чыгуу укугуна окшош чектөөлөрсүз берилсе;

(d) ачыкка чыгарган Тараптан мындай маалыматты алган учурда алуучу Тарап эч кандай жеке менчик чектөөсүз мыйзамдуу түрдө белгилүү болсо же ал ачып жаткан Тараптан башка булактан алуучу Тарапка укуктук чектөө коюлбаса, укуктук жактан белгилүү болуп калса;

(д) менчик маалыматына түздөн-түз же кыйыр түрдө мүмкүнчүлүгү жок адамдар тарабынан алуучу Тарап өз алдынча иштеп чыгат; же

(f) эгерде кабыл алуучу Тарап мындай окуя жөнүндө ачып жаткан Тарапка токтоосуз кабарлаган шартта, компетенттүү юрисдикциядагы соттун же мыйзамдуу күчүнө ээ административдик же өкмөттүк чакыруу кагаздары боюнча чыгарылышы керек, ошондуктан ачып жаткан Тарап тиешелүү коргоо ордерин сурашы мүмкүн.

 

Жогоруда келтирилген өзгөчө учурлардын максаттары үчүн, мисалы, инженердик жана долбоорлоо тажрыйбалары жана техникалары, продукциялар, программалык камсыздоо, кызмат көрсөтүүлөр, иштөө параметрлери ж.б.у.с. маалыматтарды ачып берүү жогоруда келтирилген өзгөчө учурларда гана кабыл алынбайт, анткени алар кабыл алышат. коомдук доменде же Алуучунун карамагында болгон жалпы маалымат. Мындан тышкары, ар кандай өзгөчөлүктөрдүн айкалышы жогоруда келтирилген өзгөчө кырдаалдардын чектеринде деп эсептелбейт, анткени алардын айрым белгилери жалпыга маалымдоо чөйрөсүндө же Алуучунун менчигинде болот, бирок айкалыштыруу өзү жана анын иштөө принциби жалпыга маалым болгондо гана. домен же алуучу Тараптын карамагында.

 

II СТАТЬЯ - Купуялуулук

(а) Алуучу Тарап, ачыкка чыгарган Тараптын бардык менчик маалыматтарын купуя жана менчик маалыматтары катары коргойт жана ачыкка чыгарган Тараптын алдын ала жазуу жүзүндөгү макулдугунан тышкары же ушул жерде атайын каралгандан башка учурларда, мындай мүлктүк маалыматты ачыкка чыгарбайт, көчүрбөйт жана жайылтпайт. ачыкка чыккан күндөн тартып беш (5) жыл аралыгындагы башка жеке адамдар, корпорациялар же юридикалык жактар.

(b) Тараптардын ортосундагы кандайдыр бир биргелешкен долбоорго байланыштуу, алуучу Тарап ачыкка чыгарган Тараптын менчик маалыматтарын өзүнүн же башка бир адамдын, корпорациянын же юридикалык жактын кызыкчылыгы үчүн пайдаланбайт; көбүрөөк ишенимдүүлүк үчүн, түзүүчү же кыйыр түрдө кабыл алуучу Тараптар тарабынан кандайдыр бир өлкөнүн мыйзамдарына ылайык, түзүүчү же түздөн-түз кыйыр түрдө, Тараптын менчик маалыматы боюнча патент табыштамасын берүүгө тыюу салынат, эгерде мындай патенттик өтүнмө же патенттик каттоонун эрежелери бузулган болсо ушул Макулдашуу, алуучу Тараптардын аталган патенттик өтүнмө же патенттик каттоого карата бардык укуктары толугу менен ачып берүүчү Тарапка берилет, экинчиси үчүн эч кандай чыгым талап кылынбайт, жана башка келтирилген зыяндын ордун толтуруу.

(с) Кабыл алуучу Тарап, кабыл алуучу Тараптын филиалдарына, агенттерине, офицерлерине, директорлоруна, кызматкерлерине же өкүлдөрүнө (жамааттык түрдө "Өкүлдөр") ачыкка чыгарган Тараптын менчик маалыматтарын толугу менен же алардын айрымдарын ачыкка чыгарбайт, негизин билүү. Кабыл алуучу Тарап, ушул Макулдашуунун шарттарына ылайык, ушул Тараптын менчик маалыматтарын алган, анын купуялуулук жана менчик мүнөзү жөнүндө жана мындай Өкүлдүн мындай мүлктүк маалыматты сактоо боюнча милдеттенмелери жөнүндө, анын кайсы болбосун өкүлүн маалымдоого макул.

(d) Кабыл алуучу Тарап өзүнүн жеке менчик маалыматтарын коргоо үчүн колдонулган маалыматтын купуялуулугун сактоо үчүн, ошол эле деңгээлде кам көрөт, бирок бардык учурларда, жок дегенде, акылга сыярлык деңгээлдеги камкордукту колдонот. Ар бир Тарап мындай камкордуктун деңгээли өзүнүн жеке маалыматтары үчүн тийиштүү коргоону камсыз кылат деп билдирет.

(д) Алуучу Тарап ачыкка чыгарган Тарапка, кабыл алуучу Тарап билген, ачыкка чыгарган Тараптын менчик маалыматтарын кандайдыр бир адам мыйзамсыз пайдалангандыгы же туура эмес пайдалангандыгы жөнүндө жазуу жүзүндө кабар берет.

(f) ачып жаткан Тарап тарабынан же анын атынан берилген ар кандай документтер же материалдар, ошондой эле кабыл алуучу Тарап тарабынан же анын атынан даярдалган документтер, отчеттор, меморандумдар, ноталар, файлдар же анализдер, анын ичинде кандай гана болбосун бардык менчик маалыматтары, анын ичинде мындай материалдардын бардык көчүрмөлөрү, кайсы болбосун себептерден улам, ачыкка чыгарган Тараптын жазуу жүзүндөгү талабы боюнча, кабыл алуучу Тарап ачып берүүчү тарапка токтоосуз кайтарылып берилет.

 

III СТАТЬЯ - ЛИЦЕНЗИЯЛАР, КЕПИЛДИКТЕР ЖАНА УКУКТАР ЖОК

Алуучу Тарапка кандайдыр бир коммерциялык сырларга же патенттерге ылайык эч кандай лицензия берилбейт же мындай Тарапка менчик маалыматтарын же башка маалыматтарды берүү менен түшүндүрүлөт жана берилген же алмашылган маалыматтардын бири дагы кандайдыр бир билдирүү, кепилдик, кепилдик, кепилдик же өбөлгө болуп саналбайт. патенттердин же башкалардын башка укуктарынын бузулушу. Мындан тышкары, маалыматты ачыкка чыгарган Тараптын ачыкка чыгаруусу, мындай маалыматтын тууралыгы же толуктугу жөнүндө кандайдыр бир билдирүүнү же кепилдикти түзбөйт же камтыбайт.

 

IV СТАТЬЯ - ЧЕКТЕРДИ ТАРТУУ

Ар бир кабыл алуучу Тарап, ачыкка чыгарган Тараптын жеке менчик маалыматы ачыкка чыгарган Тараптын ишинде негизги орунду ээлейт жана аны ачыкка чыгарган Тарап тарабынан же олуттуу чыгым менен иштелип чыккандыгын моюнга алат. Ар бир кабыл алуучу Тарап, келтирилген зыяндар кабыл алуучу Тарап же анын өкүлдөрү тарабынан ушул Макулдашууну бузуу үчүн жетиштүү чара боло албастыгын жана ачыкка чыгарган Тарап ушул Макулдашуунун бузулушун же коркутулган бузулушун жоюу же алдын алуу үчүн буйруктуу же башка адилеттүү жеңилдик ала алаарын дагы моюнга алат. кабыл алуучу Тарап же анын өкүлдөрүнүн бири тарабынан. Мындай чара ушул Макулдашууну ушундайча бузгандыгы үчүн өзгөчө чара деп эсептелбейт, бирок мыйзамда же ачыкка чыгарган Тараптын капиталында бар башка бардык укук коргоо каражаттарына кошумча болот.

 

V СТАТЬЯ - ЧЕЧИЛБЕЙТ

Экинчи тараптын алдын ала жазуу жүзүндө макулдугун эске албаганда, эч бир тарап же алардын тиешелүү өкүлдөрүнүн бири, ушул күндөн тартып беш (5) жыл аралыгында экинчи тараптын кызматкерин жумушка орноштурууну суранбайт же талап кылбайт. Ушул бөлүктүн максаттары үчүн, эгерде мындай чакыруу жалаң гана жалпы тираждуу басылмаларда жарыяланган жарнама же кызматкерлердин издөө фирмасы тараптын же анын өкүлдөрүнүн атынан жарнамалоо жолу менен жүргүзүлсө, анда кызматкерлердин чакыруусу камтылбайт, эгерде партия же анын өкүлдөрү болбосо. мындай издөө фирмасын атайын аталган кызматкерди же башка тарапты сурап алууга багыттаңыз же кубаттаңыз.

 

VII СТАТЬЯ - АР ТҮРДҮҮ

(а) Ушул Макулдашуу Тараптардын ортосундагы толук түшүнүктү камтыйт жана ушул Келишимдин предметине байланыштуу бардык жазуу жүзүндө жана оозеки түшүнүктөрдүн ордуна келет. Ушул Макулдашууну эки Тарап кол койгон жазуу жүзүндөгү макулдашуудан тышкары өзгөртүүгө болбойт.

(b) Ушул Келишимдин курулушу, чечмелениши жана аткарылышы, ошондой эле Тараптардын ушул Келишимде келип чыккан укуктук мамилелери, анын тандоосуна же мыйзамдын карама-каршылыктуу жоболорун эске албай, Канада мыйзамдары менен жөнгө салынат жана чечмеленет. .

(c) Тараптардын бири тарабынан ушул Кодекске ылайык кандайдыр бир укукту, ыйгарым укукту же артыкчылыкты пайдаланууда эч кандай ийгиликсиздик же кечиктирүү андан баш тартуу катары иш-аракет кылбайт, ошондой эле анын бир же жарым-жартылай жүзөгө ашырылышы анын башка же андан ары жүзөгө ашырылышына, же ушул Мыйзамга ылайык башка ар кандай укуктарды, ыйгарым укуктарды же артыкчылыктарды жүзөгө ашыруу. Ушул Макулдашуунун кандайдыр бир шарттарынан же шарттарынан баш тартуу эч кандай кийинки мөөнөттү же шартты бузуудан баш тартуу деп эсептелбейт. Бардык баш тартуу жазуу жүзүндө жана милдеттүү түрдө тараптын колу коюлган болушу керек.

(d) Эгерде ушул Макулдашуунун кайсы бир бөлүгү аткарылбаса, анда ушул Макулдашуунун калдыгы толугу менен күчүндө калат.

(д) Ушул Кодекстеги менчик жөнүндө маалыматты ачыкка чыгаруу Тараптардын бирөөсүн дагы (i) ушул Макулдашуу боюнча башка Тарап менен кандайдыр бир кошумча келишим же сүйлөшүү түзүүгө же андан ары ачыктоого милдеттендирет деп чечмеленбейт, (ii) кирүүдөн баш тартууга. ошол эле тема же башка тема боюнча үчүнчү жак менен кандайдыр бир макулдашуу же сүйлөшүү жүргүзүү же (iii) кандай гана жол менен болбосун өз ишин жүргүзүүдөн баш тартуу; бирок (ii) жана (iii) пунктчаларына ылайык аракеттерди жүргүзүүгө байланыштуу, кабыл алуучу Тарап ушул Макулдашуунун жоболорунун эч бирин бузбайт.

(f) Эгерде мыйзамда башкача каралбаса, экинчи Тараптын алдын ала жазуу жүзүндөгү макулдугусуз Тараптардын бири ушул Макулдашууга же ага байланыштуу талкууга байланыштуу эч кандай ачык билдирүү жасай албайт.

(g) Ушул Макулдашуунун жоболору Тараптардын жана алардын уруксат берилген мураскорлорунун жана дайындоолорунун кызыкчылыгы үчүн иштейт жана үчүнчү жак ушул жоболордун аткарылышын көздөбөйт же андан пайдаланышпайт.

Ушуну күбөлөндүрүп, Тараптар ушул Макулдашууну жогоруда жазылган биринчи күнгө чейин аткарышты.